ลงพื้นที่เตรียมข้อมูลทำคลิปวิดีโอสินค้าเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เตรียมข้อมูลคลิปวีดีโอสินค้าการเกษตรที่มีจุดเด่น ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่มีตำนาน ที่แสดงขั้นตอนการผลิต ที่แสดงความเด่น แปลก แตกต่าง ตามวิถีวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงนำ “กล้วยอบแผ่น” ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดมเพื่อใช้ในโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร”

ลงพื้นที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตำบลบางขนุน เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากการแปรรูป อาทิ เช่น กล้วยไฮโซ เผือกทอด มันทอด รสธรรมชาติ – เค็ม – หวาน โดยจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด

ลงพื้นที่ตำบลละหาร สนับสนุนกลุ่มแปรรูปปลาดุกชุมชนแสงประทีป

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลละหาร หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นความต้องการพัฒนา แก้ปัญหาของเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจากลงพื้นที่เกษตรกรประสบปัญหาด้านราคาตกต่ำของปลาดุก และมีความต้องการที่จะรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปปลาดุกชุมชนแสงประทีป เพื่อให้มีการประกันราคารับซื้อปลาดุกของสมาชิกภายในกลุ่ม/ชุมชน เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในชุมชน โดยแปรรูปปลาดุกเป็น “ ปลาดุกตากแห้ง , ปลาดุกแดดเดียว, ปลาดุกเส้น , ปลาส้มปลาดุก” สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจะดำเนินการประสานงานขอสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จากพลังงานจังหวัดนนทบุรี และประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของกลุ่มแปรรูปปลาดุกชุมชนแสงประทีปต่อไป

ลงพื้นที่ตำบลไทรม้าเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า เลขที่ 57/7 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตำบลไทรม้าเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาการแปรรูปสมุนไพรจากในชุมชนตำบลไทรม้า ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากการแปรรูป อาทิ เช่น ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่อง สเปย์ไล่ยุง สเปย์สกัดจากลูกประคบ ยาดมสมุนไพร ฯลฯ โดยจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด