ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561 เพื่อพิจารณางานโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมบูรณาการกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาเกษตรกร จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตราฐานและโดดเด่นของสบู่ใบบัวบก/สบู่รางจืด ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายสมเจตน์ กลัดเล็ก ประธานคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะทำงาน และนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและหนี้สินของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เครือข่ายและเรื่องอื่นๆ ตามบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานฯ

จัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลท่าอิฐ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหงัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ยกร่างกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระดับตำบลท่าอิฐ และรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้บูรณาการกับ ปปส. ภาค 1 และ สำนักงานกองทุนฟิ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการขับเคลื่อนจัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลท่าอิฐและประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการปลูกข้าว

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นางอุษา
ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อวางแผนการปลูกข้าวและการบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตามโครงการการวางแผนการปลูกข้าวและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

เข้าร่วมงานวันดินโลก 2561

วันที่ 5- 7 ธันวาคม 2561 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก 2561 และพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ” Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”