แบบสำรวจแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการป้องกันและรักษาโรค

แบบสำรวจแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการป้องกันและรักษาโรค พร้อมด้วยบัญชีอาการกลุ่มโรคที่สามารถใช้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาแล้วได้ผลดีในการป้องกันรักษา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เบอร์โทรศัทพ์ 02-1026228

เข้าร่วมงาน Fruit festival


วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี : นายเดชา บุญโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นำผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปใบบัวบกเป็น “ใบบัวบกทอดกรอบ สบู่ใบบัวบก” ของวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน “Fruit Festival” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้เข้าไปส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมด้วยตัวของเกษตรกร/กลุ่มองค์กรเกษตรกรเป็นการดำเนินงานและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับสนับสนุนในส่วนที่เกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรขาดแคลนจำเป็น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี

วันที่ 11 เมษายน 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี 20/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกับกลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูล การดำเนินงานของกลุ่ม การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากการแปรรูปฟักข้าว,มะนาว อาทิ เช่น สบู่ฟักข้าว สบู่มะนาว จากการรวบรวมข้อมูล พบปะพูดคุยกับสมาชิกของกลุ่มพบว่ากลุ่มประสบปัญหาการขาดความรู้ด้านการแปรรูป และการออกแบบฉลากสินค้าติดบรรจุภัณฑ์ให้มีจุดเด่น มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินแนะนำให้ความรู้ ปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าติดบรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กลุ่มพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีในเดือนเมษายน -มิถุนายน 2562 และติดตามการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมเสวนา เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเสวนาหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี เพื่อความั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ : การเตือนภัย การป้องกัน หลักเกณฑ์การปฏิบัติและฟื้นฟูรักษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในการนำไปปฏิบัติจากการศึกษาดูงาน

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย ติดตามผลการดำเนินงานในการนำไปปฏิบัติ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากการรับฟังคำบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการผลิตภาคการเกษตรของตนเอง รวมทั้งต่อยอดความรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อยอดองค์ความรู้ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากการรับฟังคำบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ :ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความคิดในการพัฒนาให้มีความรู้แบบองค์รวม มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดึงศักยภาพของตนเอง และนำมาปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากการผลิตเชิงเดี่ยว เกิดความมั่นคงในอาชีพ โดยขยายผลในการต่อยอดความรู้ในพื้นที่การเกษตร จำนวน 26 ราย

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพในผู้สูงอายุ (ทำพิมเสนน้ำ)

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่เทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการส่งอาชีพในผู้สูงอายุ (ทำพิมเสนน้ำ) หลักสูตรระยะสั้น ของเทศบาลตำบลไทรม้า ซึ่ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า” เป็นกลุ่มเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs