ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลบางพลับ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ น.ส.สุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร และ น.ส.ศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดกิจกรรมการสร้างภูมิความรู้ทางการเกษตรไปกับสภาเกษตรกรฯ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ยุวเกษตรกร เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์” ตามโครงการสื่อสารงานสภาฯสู่ประชาชน ปี 2562 ซึ่งกลุ่มยุวเกษตรกรดูแลปลาดุกเป็นอย่างดี และยังเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของยุวเกษตรกรในการเลี้ยงปลาดุก ในอนาคตอาจนำมาเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้

กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตรไปกับสภาเกษตรกร(ยุวเกษตรกร)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลบางพลับ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการสร้างภูมิความรู้ทางการเกษตรไปกับสภาเกษตรกรฯ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ยุวเกษตรกร เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์” ตามโครงการสื่อสารงานสภาฯสู่ประชาชน ปี 2562 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนักให้ยุวเกษตรกรสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม เรียนรู้การสร้างอาชีพเกษตรกรรมในครัวเรือนและการดำเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อีเว้นท์ฮอล์ ชั้น 1 โรงแรมเดอะบาซาร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ น.ส.สุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร และ น.ส.ฐานิกา สมประจบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร มีผลิตภัณฑ์ใบบัวบก จำนวน 5 รสชาติ และสบู่ใบบัวบก สบู่รางจืด เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น ภายใต้รูปแบบงาน Informal Labour fair 2019 “แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ” เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายแรงงานนอกระบบในท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับชุมชน อำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการรวมตัวเป็นเครือข่ายชุมชน

ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลพิมลราช

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลาประชาคม (บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6) ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลพิมลราช และรับฟังความเห็นจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้บูรณาการกับสมาพันธ์ SME ไทยภาคกลาง ในการขับเคลื่อนจัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลพิมลราชและประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

เข้าร่วมเวทีเสวนาการผลิตและทิศทางการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การผลิตและทิศทางการตลาดไม้ดอกไม้ประดับและร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) “พฤกษาตะวันออก” ครั้งที่ 13 เพื่อเชื่อมโยงการผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

*การจัดการน้ำเน่าเสียในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี* ข้อมูล : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการและเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เพื่อทราบถึงปัญหาของแต่ละจังหวัด ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะทำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป