เข้าร่วมงานวันดินโลก 2561

วันที่ 5- 7 ธันวาคม 2561 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก 2561 และพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ” Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหวว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลตำบลไทรม้า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ เทศบาลตำบลไทรม้า เพื่อรวบรวมข้อมูลการทำการเกษตรและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบล และรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง

ร่วม MOU กับเทศบาลตำบลไทรม้า ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลไทรม้า ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดเวทีประชาคม กิจกรรมการจัดแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ครั้งที่ 1 เป้าหมายตำบลไทรม้า พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ เทศบาลตำบลไทรม้า เพื่อรวบรวมข้อมูลการทำการเกษตรและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบล และรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 5/2561 เพื่อกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในการจัดทำข้อมูลฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด และติดตามการดำเนินงานของศูนย์กระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรประจำภูมิภาค ภาคใต้

จัดเวทีประชาคมร่วมกับเทศบาลตำบลไทรม้า

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลไทรม้า จัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

จังหวัดนนทบุรีร่วมกับหนาวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญร่วมงาน 5 ธันวาคม “วันดินโลก”

ในระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน ” 5 ธันวา วันดินโลก ปี 2561″ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม
– ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”
– ชมนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
– บริการให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาเรื่อง ดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์และบัญชีครัวเรือน