การเงินสำนักงาน

ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ ครั้งที่3/2560 ในวันที่ 28 มิ.ย 2560 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการนำค่าเบี้ยประชุม เข้าธนาคารให้เรียบร้อยแล้ว