ข้อมูลการเกษตร

การเกษตรของจังหวัดนนทบุรี

สภาพทางเศรษฐกิจ
จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพฯ  ตามนโยบายกระจสยการพัฒนาไปยังเขตจังหวัดปริมณฑล  ทำให้มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย  สาธารณูปโภคต่างๆ  โรงงานอุตสาหกรรม  และธุรกิจต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  ทำให้พื้นที่เพื่อการเกษตรของจังหวัดลดลง  เหลือร้อยละ 39 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  ดังจะเห็นได้จาก  การประกอบอาชีพของประชาชน  ส่วนใหญ่ค้าขาย  และการรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมอาหาร,สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม,แปรรูปไม้และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น เครื่องจักรสานและเครื่องปั้นดินเผา)  ตลอดจนธุรกิจบริการต่างๆ  (โรงแรม,ภัตตาคาร,ห้างสรรพสินค้า,สถานบันเทิง,การขนส่ง  หมู่บ้านจัดสรร  รวมถึงสถานบริการสุขภาพ) จึงเป็นแหล่งรายได้ของประชาชน  ที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ  และแรงงานต่างชาติที่อพยพเข้ามาทำงาน

เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัด
การผลิตของจังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ.2553 ขยายตัวร้อยละ 10 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 5 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากภาคนอกเกษตร ขยายตัวร้อยละ 11 จากที่หดตัวร้อยละ 5 ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาขายส่งขายปลีกฯ สาขาก่อสร้าง สาขาขนส่ง สาขาตัวกลางทางการเงินขยายตัว ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมหดตัวอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 24 จากที่หดตัว ร้อยละ 3 ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการผลิตในหมวดการเพาะปลูก โดยเฉพาะผักกุยช่ายและข้าวนาปรัง ซึ่งเป็นพืชหลักมีพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณลดลงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product:GPP) ณ ราคาประจำปีมีค่าเท่ากับ 159,119 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2552 เท่ากับ 12,029 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ในปี พ.ศ.2553 เท่ากับ 162,707 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ.2552 จำนวน 10,351 บาท ในปี พ.ศ.2552 หรือขยายตัวร้อยละ 7

ด้านการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดนนทบุรีปี 2560 มีครัวเรือนเกษตรจำนวน 11,872 ราย พื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 105,034.88 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 90,396 ไร่ ผัก 2,253 ไร่ พืชอื่นๆ 255.25 ไร่ ไม้ยืนต้น 838 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 2,536 ไร่ ไม้ผล 8,757.13 ไร่

ด้านปศุสัตว์
จังหวัดนนทบุรีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวืจำนวน 4,039 ราย โดยแยกออกเป็นอำเภอเมืองนนทบุรีจำนวน 519 ราย อำเภอบางกรวยจำนวน 403 ราย อำเภอบางใหญ่จำนวน 679 ราย อำเภอบางบัวทองจำนวน 664 ราย อำเภอไทรน้อยจำนวน 1,148 ราย และอำเภอปากเกร็ดจำนวน 626 ราย โดยเกษตรกร 1 ราย จะเลี้ยงสัตว์หลายชนิด ส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีนิยมเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เป็ด ไก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ

ด้านประมง
จังหวัดนนทบุรีมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน 2,070 ราย มีฟาร์มจำนวน 2,073 แห่ง เนื้อที่เลี้ยงรวม 8,695.09 ไไร่ และมีเนื้อที่ฟาร์มจำนวน 10,039.02 ไร่


 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร

  •  อำเภอปากเกร็ด

12_06_3

 

  •  อำเภอไทรน้อย

12_05_3

  •  อำเภอบางบัวทอง

12_04_3

  •  อำเภอบางใหญ่

12_03_3

  •  อำเภอบางกรวย

12_02_3

  •  อำเภอเมืองนนทบุรี

12_01_3

 


 

ข้อมูลชุดดิน

– อำเมืองนนทบุรี

– อำเภอปากเกร็ด

– อำเภอบางใหญ่

– อำเภอบางกรวย

– อำเภอบางบัวทอง