คณะทำงานปศุสัตว์และประมง

รายชื่อคณะทำงานปศุสัตว์และประมง

 1. นายสอาด  เมี้ยนแม้น             ประธานคณะทำงาน
 2. นายพีระพัฒน์  ยันต์แดง         รองประธานคณะทำงาน
 3. นายสวัสดิ์  เด็นลีเมาะ             คณะทำงาน
 4. นายเกษม  นิยมราษฎร์           คณะทำงาน
 5. นายสมบัติ  เลาะเฮาะ             คณะทำงาน
 6. นายทองปลิว  ศิลา                 คณะทำงาน
 7. นางสุมาลี  แดงโกเมน            คณะทำงาน
 8. นายเกรียงศักดิ์  สุจริต            คณะทำงาน
 9. นายพรศักดิ์  บุญมาหา           คณะทำงาน
 10. นายสง่า  คนตรง                    คณะทำงาน
 11. นายมนตรี  มิงสะเมาะ             คณะทำงาน
 12. นายมนตรี  ศรีสม                    คณะทำงาน
 13. นายชัยนาท  ทิมคำ                คณะทำงาน
 14. นายสอาด  โตสิงห์                 คณะทำงาน
 15. นางสาวรัตนาภรณ์  จุ้ยนวล     เลขานุการคณะทำงาน