คณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร

รายชื่อคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร

 1. นายสมเจตน์  กลัดเล็ก          ประธานคณะทำงาน
 2. นายสืบพงษ์  จิตวิมลนิมิต      รองประธานคณะทำงาน
 3. นายชะโอด  หลาบเจริญ        คณะทำงาน
 4. นางสาวลัดดาวัลย์  คำสม      คณะทำงาน
 5. นางสมหมาย  จีนแจ้ง            คณะทำงาน
 6. นายบุุญหลง  อาจจิต            คณะทำงาน
 7. นายชัยนาท  ทิมคำ               คณะทำงาน
 8. นางสาวทิศา  เข็มใหญ่          คณะทำงาน
 9. นายสมนึก  ทิมคำ                  คณะทำงาน
 10. นายเกียรติชาย  ชมเชย         คณะทำงาน
 11. นายมนตรี  ศรีสม                   คณะทำงาน
 12. นายสมพงษ์  เม่นขำ              คณะทำงาน
 13. นายสอาด  เมี้ยนแม้น            คณะทำงาน
 14. นายเกรียงศักดิ์  สุจริต           คณะทำงาน
 15. นางสาวศิริรัตน์  อาจหยุด       เลขานุการคณะทำงาน

____________________________________________________________________________________________

การป้องกันกำกัดโรคและแมลงหลักของการดำรงชีวิต

ป้องกันกำจัดแมลง_๑๘๐๘๐๗_0008

ป้องกันกำจัดแมลง_๑๘๐๘๐๗_0007

ป้องกันกำจัดแมลง_๑๘๐๘๐๗_0006

ป้องกันกำจัดแมลง_๑๘๐๘๐๗_0005

ป้องกันกำจัดแมลง_๑๘๐๘๐๗_0004

ป้องกันกำจัดแมลง_๑๘๐๘๐๗_0003

ป้องกันกำจัดแมลง_๑๘๐๘๐๗_0002

ป้องกันกำจัดแมลง_๑๘๐๘๐๗_0001

____________________________________________________________________________________________

การปรับปรุงบำรุงดิน

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0012

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0011

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0010

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0009

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0008

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0007

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0006

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0005

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0004

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0003

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0002

ปรับปรุงบำรุงดิน_๑๘๐๘๐๗_0001