คณะทำงานด้านพืช

รายชื่อคณะทำงานด้านพืช

 1. นายประสิทธิ์  บุญเฉย          ประธานคณะทำงาน
 2. นายสมพงษ์  เม่นขำ            รองประธานคณะทำงาน
 3. นายชะโอด  หลาบเจริญ      คณะทำงาน
 4. นายทองสุข  อาจหยุด         คณะทำงาน
 5. นายสมเจตน์  กลัดเล็ก         คณะทำงาน
 6. นายเสน่ห์  รุ่งสว่าง              คณะทำงาน
 7. นายทองปลิว  ศิลา              คณะทำงาน
 8. นายสมนึก  ทิมคำ                คณะทำงาน
 9. นายบุญหลง  อาจจิต           คณะทำงาน
 10. นายสืบพงษ์  จิตวิมลนิมิต    คณะทำงาน
 11. นายประหยัด  อ้นสว่าง         คณะทำงาน
 12. นายสมพร  มัณยานนท์        คณะทำงาน
 13. นางสมหมาย  จีนแจ้ง          คณะทำงาน
 14. นายปรีชา  บางข่า               คณะทำงาน
 15. นายมนตรี  ศรีสม                 คณะทำงาน
 16. นางสาวสุธิดา  สะเลมัน      เลขานุการคณะทำงาน