คำสั่ง / ประกาศ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประกาศการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2558-2559

ประกาศขยายเวลาการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2559-2560

ประกาศรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร (ฉบับที2)

ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เอกสารแบบการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 2560

 

 

แผ่นพับ สรรหาปราชญ์

โปสเตอร์ การสรรหาปราชเกษตร