บุคลากรสำนักงาน

พี่ติ๋ม

นางอุษา  ภู่กลิ่น
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

 

ฝ่ายอำนวยการ

S__19054599.

 

นางสาวอัณศยา  เชื่องสันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

S__17358850

 

 

นางสาวรัตนาภรณ์  จุ้ยนวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 

ส่วนประเมินผลและการบริหารจัดการที่ดี

S__19054601..

 

 

นางสาวศิริรัตน์  อาจหยุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 

ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม

สาวๆ_๑๘๑๐๑๗_0020

 

 

นางสาวสุธิดา  สะเลมัน
นักวิชาการเกษตร

 

 

 

 

ชิตชานนท์

 

 

นายชิตชานนท์  กุ้งกลางดอน
พนักงานขับรถยนต์