ประวัติความเป็นมา

       ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในพะราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต แปรรูป และการตลาด อีกทั้งเพื่อต้องการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรมีการร่วมกลุ่มในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อจะได้มีการจัดการภาคเกษตรกรรมไทยได้อย่างเป็นระบบ ยกคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจด้านการปฏิบัติด้านการเกษตรกรรม อันไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ตามมาตรา ๒๐ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่น) สำหรับจังหวัดมีสภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด