พันธกิจ

          ๑. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด โดยผลิตเกษตรกรรมคุณภาพและผลิตอาหารที่ปลอดภัย
๒. ประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ
๔. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
๕. เสนอนโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปกป้อง คุ้มครองอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรี