คณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

 1.  นายสืบพงษ์  จิตวิมลนิมิต          ประธานคณะทำงาน
 2. นายพีระพัฒน์  ยันต์แดง             รองประธานคณะทำงาน
 3. นายสอาด  เมี้ยนแม้น                 คณะทำงาน
 4. นายสมนึก  ทิมคำ                       คณะทำงาน
 5. นายสมพงษ์  เม่นขำ                   คณะทำงาน
 6. นายทองสุข  อาจหยุด                คณะทำงาน
 7. นายสมเจตน์  กลัดเล็ก               คณะทำงาน
 8. นายเกรียงศักดิ์  สุจริต                คณะทำงาน
 9. นายสมพร  มัณยานนท์               คณะทำงาน
 10. นายมนตรี  ศรีสม                        คณะทำงาน
 11. นายประหยัด  อ้นสว่าง                คณะทำงาน
 12. นายประสิทธิ์  บุญเฉย                 คณะทำงาน
 13. นายสุวิชา  จอประยูร                   คณะทำงาน
 14. นายชะโอด  หลาบเจริญ             คณะทำงาน
 15. นางสาวอัณศยา  เชื่องสันเทียะ   เลขานุการคณะทำงาน