วิสัยทัศน์​

     สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเป็นสถาบันของเกษตรกร มุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง