สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

นายธาดา เอี่ยมอ่ำ

นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด  10  พฤศจิกายน  2500
อาชีพและความชำนาญ  เกษตรกรรม
ประวัติการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประวัติการทำงาน        – ทำงานที่สายการบินไทย (ลูกจ้างชั่วคราว)
 – เกษตรกรรม  ทำสวน
เกียรติประวัติ  โล่เกียรติประวัติธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ข้อมูลติต่อ  8/2 หมู่ 1 ต.บางรักน้อย  อ.เมือง จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  089-503-8371

 

นายสอาด เมี้นยแม้น

นายสอาด  เมี้ยนแม้น
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1
วันเดือนปีเกิด  19 ตุลาคม 2503
อาชีพและความชำนาญ  เลี้ยงสัตว์  ทำไร่นาสวนผสม
ประวัติการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 6
ประวัติการทำงาน  – อาสาปศุสัตว์
                         – เกษตรอาสา
                           – ครูบัญชีอาสา
                         – หมอดินอาสา
เกียรติประวัติ  – ได้รับรางวัลพระราชทานสาธิตการเลี้ยงแพะ
พันธ์ลูกผสมแองโกซาแนม
– รางวัลงานประกวดแพะ 60 ปี
                                        – ประกาศนียบัตรหลักสูตรคณะกรรมการบริหารศูนย์ รุ่น 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ประกาศนียบัตรครูบัญชีอาสา
– รางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น
ข้อมูลผู้ติดต่อ  53 หมู่ 2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  083-199-7093

 

นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต

    นายสืบพงษ์  จิตวิมลนิมิต
รองประธานสภาเกษตรกรจังหัดนนทบุรี คนที่ 2
วันเดือนปีเกิด  9  มิถุนายน  2491
อาชีพและความชำนาญ  ทำสวน
ประวัติการศึกษา  ปวส.เกษตร
ประวัติการทำงาน  รับราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
เกียรติประวัติ  เกษตรตำบลดีเด่น
ข้อมูลติดต่อ  45 หมู่ 15 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  086-035-8479

นายประหยัด อ้นสว่าง

นายประหยัด  อ้นสว่าง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด  6  มกราคม  2480
อาชีพและความชำนาญ  เกษตรกร
ประวัติการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 4
ประวัติการทำงาน   – รองประธานศูนย์อนุรักษ์ทุเรียน ต.บางไผ่
                       – ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพต้นแบบ ต.บางไผ่
                 – อาสาสมัครป้องกันทุจริตในภาครัฐ
                                  – รองประธานอาสาสมัรสมัครเกษตร จ.นนทบุรี
                   – ประธานคณะทำงาน อ.เมืองนนทบุรี
                              – ศูนย์เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน จ.นนทบุรี
                      – เลขากิจการสภาเกษตรกร จ.นนทบุรี
                                     – ประธานอนุรักษ์มะม่วงยายกล่ำ อ.เมืองนนทบุรี
เกียรติประวัติ     – สัมมาชีพต้นแบบจากจังหวัดนครนายก
                                        – การทำปุ๋ยหมักจากเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
                   – ใบประกาศของเลขานายกรัฐมนตรี
ข้อมูลติดต่อ  26/1 หมู่ 1 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  085-320-9494

 

นายสมนึก ทิมคำ

     นายสมนึก  ทิมคำ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด  26  กรกฎาคม  2497
อาชีพและความชำนาญ  ทำสวนทุเรียน  สวนมะม่วงยายกล่ำ  ขยายพันธุ์พืช
ประวัติการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประวัติการทำงาน  – ประธานอาสาฝนหลวง จ.นนทบุรี
                           – ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนนนท์
                     – ประธาน อกม. อ.บางบัวทอง
                                                  – ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.บางรักใหญ่
                      – กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
           – หมอดิน ต.บางรักใหญ่
                                           – ประธานกลุ่มอนุรักษ์มะม่วงยายกล่ำ นนทบุรี
                 – ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
 – ปราชญ์ชาวบ้าน
                                    – ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนนนท์
เกียรติประวัติ     -ได้เป็นผู้ช่วยดีเด่น 2 ครั้ง
                                                      – ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรอาสาฝนหลวง 5 ใบ
ข้อมูลติดต่อ  2/3 หมู่ 3 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  089-043-4023

 

นายเสน่ห์ รุ่งสว่าง

นายเสน่ห์  รุ่งสว่าง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด  18  พฤศจิกายน  2494
อาชีพและความชำนาญ  – ทำสวนมะนาว
                                                               – ทำสวนไม้ดอกไม้ประดับพลูด่างไม้เลื้อยจับหลัก
ประวัติการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 7
ประวัติการทำงาน  – ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบางขุนกอง
                             – ประธานกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ อ.บางกรวย
                                      – สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อ.บางกรวย
เกียรติประวัติ  – รับรางวัลการจัดการไร่นาดีเด่นระดับภาคกลาง
              – รับรางวัลสิงห์ทองจากกระทรวงมหาดไทย
   -เป็นผู้นำอาชีพก้าวหน้าระดับจังหวัด
                                           – โล่ห์ประกาศเกียรติคุณการประกวดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ
ข้อมูลติดต่อ  112 หมู่ 1 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทรศัพท์  081-936-1560

นายสมพงษ์ เม่นขำ

      นายสมพงษ์  เม่นขำ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด  20 กุมภาพันธ์ 2495
อาชีพและความชำนาญ  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี  นิติศาสตร์ รามคำแหง
ประวัติการทำงาน  รองผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมายของมหาดไทย
ข้อมูลติดต่อ  45/5 หมู่ 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  081-814-0046

 

นายชะโอด หลาบเจริญ

นายชะโอด  หลาบเจริญ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางใหญ่

 

นายสมเจตน์ กลัดเล็ก

       นายสมเจตน์  กลัดเล็ก
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางใหญ่

 

นายทองปลิว ศิลา

นายทองปลิว  ศิลา
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด  30 พฤศจิกายน  2482
อาชีพและความชำนาญ  เกษตรกร,ราชการเกษียน
ประวัติการศึกษา  ปวช. โรงเรียนเทคนิคปทุมธานี
ประวัติการทำงาน  เคยรับราชการกองทัพอากาศ 41 ปี ทวีคูณ 7 ปี ราชการสงคราม
เกียรติประวัติ  – เบ็ญจมาพรมงกุฎไทย
                     – เบ็ญจมาพรช้างเผือก
                      – ออกสนามรบชายแดน
                       – ดัดแปลงเครื่องบิน130
                 – ทำเครื่องดับไฟป่า
                            – ซ่อมสวิทอุปกรณ์ฝนหลวง
ข้อมูลติดต่อ  14/3 หมู่ 2 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 087-326-7409

 

นายพีระพัฒน์ ยันต์แดง

                                                              นายพีระพัฒน์  ยันต์แดง
                                                  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
                                                วันเดิอนปีเกิด  6  มีนาคม  2512
                                                อาชีพและความชำนาญ  – เกษตรกร
                                                                                     – ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                                               ประวัติการศึกษา     ประกาศวิชาชีพขั้นสูง สาขา การจัดการ
                                              ประวัติการทำงาน   – เป็นเกษตรกร 12 ปี
                                                                           – เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 15 ปี
                                              เกียรติประวัติ  – ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับประเทศ
                                                                    – ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยดีเด่นระดับจังหวัด (ขั้น 1)
                                               ข้อมูลติดต่อ  10/2 หมู่ 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
                                               เบอร์โทรศัพท์  093-918-2524

 

นายประสิทธิ์ บุญเฉย

นายประสิทธิ์  บุญเฉย
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันเดือปีเกิด  19 พฤษภาคม 2491
อาชีพและความชำนาญ  เกษตรกร ทำนา
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ประวัติการทำงาน  – ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมชาวนาไทย พ.ศ.2550
                                                – เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาพาณิชย์จังหวัดในโครงการการรับจำนำข้าว
– เป็นกรรมการการค้าจังหวัดนนทบุรี
                                        – เป็นกรรมการรถเกี่ยวข้าว(ชมรมรถเกี่ยวข้าวแห่งประเทศไทย)
                              – เป็นคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน (อชก)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                    – เป็นคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลติดต่อ  15/3 หมู่ 1 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  081-848-6991

นายมนตรี ศรีสม

      นายมนตรี  ศรีสม
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด  14 ธันวาคม 2506
อาชีพและความชำนาญ  เกษตรกรทำนา,ทำสวน
                                          – ขยายพันธุ์ไม้ผล (บางชนิด)
                              – ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
                                      – การล้มตอซังข้าวให้ได้ผล
ประวัติการศึกษา  ปวส. วิทยาเขตเพาะช่าง
ประวัติการทำงาน  – เป็นกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่7 ต.ทวีวัฒนา
                     – เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 ต.ทวีวัฒนา
                              – เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
                                     – เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทำนา ต.ทวีวัฒนา
เกียรติประวัติ  ปี2550 และปี2554 เป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมระดับอำเภอไทรน้อย
ข้อมูลติต่อ  17 หมู่ 7 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  085-120-6259/0923255628

 

นายสุวิชา จอประยูร

นายสุวิชา  จอประยูร
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันเกิดปีเกิด  17 ธันวาคม 2505
อาชีพและความชำนาญ  เกษตรกร
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน  – พนักงานสินเชื่อธนาคารกรุงไทย
                                                       – กำนันตำบลราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ศ.2535ปัจจุบัน
เกียรติประวัติ  -ได้รับเลือกเป็นกำนันดีเด่นอำเภอไทรน้อย
– ตำบลดีเด่นระดับจังหวัด
ข้อมูลติดต่อ  110 หมู่ 2 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  081-647-7902

 

นายสมพร มัณยานนท์

    นายสมพร  มัณยานนท์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด  24 พฤษภาคม 2497
อาชีพและความชำนาญ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.)
ประวัติการทำงาน  – เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ไทรใหญ่
                  – เป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน
                                     – เป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
                             – เป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
                – เป็นประธานกองทุน SML 
                   – เป็นประธานกลุ่มลูกค้า ธกส.
                                                   – เป็นประธานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.นนทบุรี
                                                –  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อ.ไทรน้อย
เกียรติประวัติ    – ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแหนบทองคำ ปี2548
– ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน ปี2550
  – ได้รับรางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้า ปี2538
ข้อมูลติดต่อ  52/1 หมู่ 2 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  084-084-2500 / 083-500-4248

 

นายบุญหลง อาจจิต

นายบุญหลง  อาจจิต
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด  15 มิถุนายน 2509
อาชีพและความชำนาญ  ทำการเกษตร
                                                                 – มีความชำนาญในการฉีดยาสัตว์ปีก
ประวัติการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น
ประวัติการทำงาน        – เป็นกรรมการ ส.ต.ก.นนทบุรี
                     – เป็นประธาน ส.ก.ต.
                                                              – สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อ.ไทรน้อย
                – กรรมการ ป.ป.ช.
เกียรติประวัติ  ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ป.ป.ช.แห่งชาติ
ข้อมูลติดต่อ  38 หมู่ 8 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  089-2603064

 

นายชัยนาท ทิมคำ

นายชัยนาท  ทิมคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช
วันเดือนปีเกิด  12 สิงหาคม 2498
อาชีพและความชำนาญ  ทำสวนปลูกต้นไม้
ประวัติการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 4
เกียรติประวัติ  เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม
ข้อมูลติดต่อ  42/4 หมู่ 3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  081-197-3536

 

นายทองสุข อาจหยุด

นายทองสุข  อาจหยุด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช
วันเดือนปีเกิด  19 สิงหาคม 2503
ประวัติการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 6
เกียรติประวัติ  – เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม
                                               – ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบางคูรัด
ข้อมูลติดต่อ  34/1 หมู่ 6 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  089-014-7550

นายเกรียงศักดิ์ สุจริต

  นายเกรียงศักดิ์  สุจริต
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์
วันเดือนปีเกิด  27 ธันวาคม 2506
อาชีพและความชำนาญ  – เลี้ยงสัตว์ (แพะนม)
                                                                – แปรรูปนมแพะ , เครื่องสำอางค์จากนมแพะ
                                  – นมแพะพลาสเจอร์ไรส์
                       – วิทยากรบรรยาย
ประวัติการศึกษา  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง วิทยาลัยเกษตรสิงห์บุรี
                       – ศึกษาอบรมหลักสูตรสุขศาตร์น้ำนม องค์กรอาหาร
      และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
                               – ศึกษาดูงานประเทศจีน (ใต้หวัน) ขบวนการแปรรูปน้ำนม
ประวัติการทำงาน  – ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะเมืองนนท์
                – ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและอุตสาหกรรม
    – เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ.นนทบุรี
เกียรติประวัติ  – ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาเศษฐกิจพอเพียง
                                   – รางวัลชนะเลิศการประกวดแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่11
                          – รางวัลรองชนะเลิศการประกวดกลุ่มผู้เลี้ยงแพะดีเด่น
งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่14
               – การผลิตสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2551
ข้อมูลติดต่อ  82/50 หมู่ 4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  083-0062514

นางสุมาลี แดงโกเมน

นางสุมาลี  แดงโกเมน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง
วันเดือนปีเกิด  10 มกราคม 2508
อาชีพและความชำนาญ  เกษตรกร , เลี้ยงปลา . เลี้ยงสัตว์
ประวัติการศึกษา  มศ.4 โรงเรียนศรีพฤฒา
ประวัติการทำงาน  บริษัท พีเอสที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
               หจก.สยามภัณฑ์ จำกัด
เกียรติประวัติ  – ประมงอาสา ปศุสัตว์ดีเด่นปี 2556
                            – โครงการเสริมความมั่นคงระดับหมู่บ้าน
                    – ประธานกลุ่มรักษ์สัตว์บางบัวทอง
                                          – อาสาเกษตร  อาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน
                        – อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ระดับเขต
              – กรรมการโรงเรียนสุเหร่าเขียว
ข้อมูลติดต่อ  63/2 หมู่ 12 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  080-068-0979

นางสมหมาย จีนแจ้ง

  นางสมหมาย  จีนแจ้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ
วันเดือนปีเกิด  19 เมษายน 2498
อาชีพและความชำนาญ  ทำสวน
ประวัติการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกียรติประวัติ  – อาสาสมัครเกษตรจังหวัดนนทบุรี
                                  – ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นชั้นที่2 ปี 2551
                                               – ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านสตรีดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด
                                      – ได้รับรางวัลการคัดเลือกเป็นบุคคลผู้กระทำความดี
                   โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ปี2555
                                            – ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านสตรีดีเด่นระดับเขต ปี2555
                                      – ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านสตรีดีเด่นในโครงการส่งเสริม
                                          บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
                – หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน จ.นนทบุรี
ข้อมูลติดต่อ  35 หมู่ 5 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  089-429-7858