อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

    ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ สภาเกษตรกรจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด
๒. ประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ
๔. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทต่อรัฐมนตรีต่อไป
๕. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
๖. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมรวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๗. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร
๘. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการใดๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้
๙. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

     ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๘ ให้จัดตั้งสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดขึ้น เรียกโดยย่อว่า “สกจ.” มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. รับผิดชอบงานด้านธุรการ และทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด
๒. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินของสภาเกษตรกรจังหวัด
๓. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรจังหวัด และการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
๔. จัดใหม่ระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๕. ประสานการดำเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอันที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรจังหวัด
๗. ปฏิบัติหน้าที่อันใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย