แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติงาน

– แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559
– แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560

ผลการปฏิบัติงาน

– ผลปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559
– ผลปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560

งานโครงการ

– งานโครงการประจำปีงบประมาณ 2559
– งานโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการประจำปีงบประมาณ 2560

-โครงการตรวจสอบรายชื่อและขึ้นทะเบียนของเกษตรกร
-โครงการสื่อสารงานสภาฯสู่ประชาชน
-โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นอุตสาหกรรม
-โครงการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร
-โครงการสนับสนุนการประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ/ตำบล
-โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
-โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่