แผนธุรกิจตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านใหม่

กลุ่มอาชีพการเพาะแปรรูปเห็ด ตำบลบางตะไนย์

กลุ่มอาชีพบ้านคลองปลายบาง

วิสาหกิจชุมชนขนมไทไท ตำบลบางบัวทอง

วิสาหกิจชุชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่างหมู่ที่ 4