โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

untitled-001
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กำหนดในมาตรา ดังนี้

มาตรา ๓๑ ให้มีสภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วย
๑) สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวนสิบหกคน ในกรณีที่จังหวัดใดมีจำนวนอำเภอมากกว่าสิบหกอำเภอ ให้เพิ่มจำนวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจำนวนของอำเภอ
๒) สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (๑) เลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม จำนวนห้าคน โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
ให้สำนักงานจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้สมาชิกตาม (๑) และการเลือกเพื่อให้ได้สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๒ เมื่อสภาเกษตรกรจังหวัดมีสมาชิกครบถ้วนตามมาตรา ๓๑ แล้ว ให้เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา ภายในเวลาสิบห้าวัน

มาตรา ๓๔ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๑) เป็นเกษตรกรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด
๒) มีสัญชาติไทย
๓) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)

มาตรา ๓๕ สภาเกษตรกรจังหวัดมีปรานสภาหนึ่งคนและรองประธานสภาสองคน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา ๓๒ ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เพื่อเลือกประธานละรองปรานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละแห่งให้นำความในมาตรา ๑๕ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๖ ปรานสภาเกษตรกรจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อปรานสภาเกษตรกรจังหวัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มาตรา ๓๗ ให้นำความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ มาบังคับใช้กับสภาเกษตรกรจังหวัดโดยอนุโลม

โครงสร้างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

untitled-001
บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน

๑) ฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด จัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานและสภาเกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกร ตลอดจนการดำเนินงานของสำนักงานและสภาเกษตรกรจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวการสรรหาสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรม ประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์และจัดระบบฐานข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้ด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม ศึกษา และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัดในรูปแบบต่างๆ ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการส่งเสริมประสาน สนับสนุน สร้างความข้าใจในการดำเนินการตามแผนแม่บท และรายงานสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนประเมินผลและกำกับการบริหารจัดการที่ดี ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์และติตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย