ร่วมโครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ภาค 1

ในวันที่  15-16  สิงหาคม  2560  นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ว่าที่ ร.ต.เอนก  สิงหากุล  หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม  พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภากษตร กรจังหวัดนนทบุรี  และเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ภาค 1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในโทษและพิษภัยของยาเสพติด เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภาระกิจที่สำคัญของยุติธรรมจังหวัด  ได้รับทราบบทบาทของเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และเข้าใจแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงช่องทางการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ  ออโรร่า  รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s