ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ/ตำบล (อำเภอเมือง)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นาย สุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีีส่วนร่วม และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกร/และเครือข่าย เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร รับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหาแนวทางการแก้ไข และการจัดทำแผนพัมนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s