ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลศาลากลางเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลศาลากลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือปรึกษาหารือสอบถามความคิดเห็นความเป็นไปได้จากที่ประชุมคณะทำงาน/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/ผู้แทนระดับอำเภอขอความเห็นชอบในการดำเนินงานไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร โดยนำเสนอเหตุผลความจำเป็น ข้อดี ข้อเสีย ประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ เพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มในกรณีที่ยังไม่มีเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน และรวบรวมรายละเอียดองค์กรเกษตรกรรายสินค้าที่มีความพร้อม มีศักยภาพและต้องการยกระดับการพัฒนาดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสัมมาชีพ ตำบลศาลากลาง ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s