ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทไท ตำบลบางบัวทอง ตามโครงการจัดทำแผน (เกษตรอุตสาหกรรม)

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลแล้วเสร็จ มีการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าทำการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วและสามารถมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร กลุ่มสัมมาชีพ ตำบลบางบัวทอง ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ วิสาหกิจชุมชนขนมไทไท ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s