ประชุมเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงยายกล่ำจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงยายกล่ำ จังหวัดนนทบุรี โดยมีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร และสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วงยายกล่ำ เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสวนอย่างถูกวิธี การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต การรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้การความรู้และการสมัครสมาชิก/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้า “มะม่วงยายกล่ำ” สู่ GI ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร (บ้านคุณสมนึก ทิมคำ) 2/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s