ประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานอำเภอไทรน้อย

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ/ตำบล (อำเภอไทรน้อย) เพื่อสร้างเครือข่ายให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่่างๆ รับฟังปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกร เพื่อนำไปพัฒนาแก้ไขปัญหาการเกษตร และจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีว่าที่ ร.ต.หญิง สรินทร โมฬีพันธ์ นักสืบสวนชำนาญการ (ปปส. ภาค 1) ร่วมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเกษตรกร/ชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วสนตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s