กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตรและส่งเสริมการตลาด (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทไท ต.บางบัวทอง)

ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตรและส่งเสริมการตลาด ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 จุดที่ 3 อำเภอบางบัวทอง ซึ่งมีการสาธิต “การทำหม้อแกงแป้ง – หม้อแกงถั่ว” และมีนางสายฉัตร สิงหนาท หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มและสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ณ วิสาหกิจชุมชนขนมไทไท เลขที่ 16 หมู่ที่ 12 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s