ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร (สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)

ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับนางชลธิชา นิวาสประกฤติ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกรให้สามารถสร้างนวัตกรรมเกษตรจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 เรื่อง 1.มหัศจรรย์ชันโรง 2.โดมตากกล้วยโบราณพลังงานแสงอาทิตย์ และจะเพิ่มเติมภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมที่เกษตรกรต้องการ เพื่อต่อยอดนำไปศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s