ลงพื้นที่ตำบลบางตะไนย์ (กลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ด)

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลแล้วเสร็จ มีการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าทำการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วและสามารถมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร กลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ด ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s