เข้าร่วมสัมมนา พัฒนาเครือข่ายสร้างมูลค่าสินค้าโคเนื้อเพื่อรองรับการค้าเสรี

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมและผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายเกรียงศักดิ์ สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์และเครือข่ายฯ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “พัฒนาเครือข่ายสร้างมูลค่าสินค้าโคเนื้อเพื่อรองรับการค้าเสรี” เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคเนื้อให้สามารถปรับตัวรองรับการเปิดเสรีทางการค้า โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์โคเนื้อและร่วมกันหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณความต้องการโคเนื้อของผู้บริโภคในประเทศ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของสินค้าและผลิตภัณฑ์โคเนื้อไทยไปยังกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s