เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ระบบควบคุมภายใน)

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวีดนนทบุรี และว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและมีส่วนร่วม เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจ อธิบายขั้นตอนดำเนินการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ระบบควบคุมภายใน) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า “มะม่วงยายกล่ำ” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s