เข้าร่วมประชุมความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ รต. เอนก สิงหากุล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ต่อ (ร่าง)อนุบัญญัติเพื่อรองรับ (ร่าง)พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ…… ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s