เข้าร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายสอาด เมี้ยนแม้น ประธานคณะทำงานปศุสัตว์และประมง พร้อมด้วยสมาชิกคณะทำงาน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้าร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะของเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดการบริโภคแพะ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ สานสัมพันธ์กลุ่ม/ชมรม/เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกระดับมีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปผลผลิต รวมถึงกระตุ้นให้เกษตรกรเลี้ยงแพะเกิดการตื่นตัวพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะ การอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์ นอกจากนี้ ได้เปิดเวทีให้มีการแสดงผลงานทางด้านวิชาการ ประชุมวิชาการ เวทีเสวนาเกษตรกร และเวทีสานสัมพันธ์ ระหว่างตัวแทนเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการบูรณาการทั้งภาครัฐ/เอกชนและผู้เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s