เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องค่าบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง ค่าบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic) ด้านพืช เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้พิจารณาให้ความเห็นร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สำหรับมาตรฐานสินค้าเกษตรทั่วไปฯ ตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556 ซึ่ง มกอช.จะได้รวบรวมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องฯ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างกฏกระทรวงฯให้มีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s