ประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับ นายธีร์ศวัส มงคลวิสุทธิกิจ ผู้จัดการอาวุโส ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank และนายธีรบูลย์ วงษ์พสุเสถียร ผู้จัดการอาวุโส นางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง. อุตสาหกรรมจังหวัด ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำปัญหาที่ได้จากการทำแผนในภาพรวมของตำบลเป้าหมาย เพื่อวางแผนและหาแนวทางแก้ไข และสนับสนุนกลุ่มรายสินค้าเกษตรที่มีความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s