จัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลท่าอิฐ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหงัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ยกร่างกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระดับตำบลท่าอิฐ และรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้บูรณาการกับ ปปส. ภาค 1 และ สำนักงานกองทุนฟิ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการขับเคลื่อนจัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลท่าอิฐและประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s