ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของการศึกษาดูงาน

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่พื้นที่จังหวัดปทุมธานี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของจุดเรียนรู้ของการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อการผลิตภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 
จุดที่ 1 โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา
จุดที่ 2 วิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา
จุดที่ 3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สวนฟุ้งขจร
จุดที่ 4 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลคลองควาย
เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้แบบองค์รวม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าเกษตร พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s