ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่พื้นที่จังหวัดปทุมธานี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , คณะทำงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เดินทางศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อการผลิตภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 
จุดที่ 1 โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมความรู้ 6 กิจกรรม 
– กิจกรรมข้าว
– กิจกรรมไม้ผล
– กิจกรรมพืชผักและพืชน้ำ
– กิจกรรมพืชไร่
– กิจกรรมเกษตรผสมผสาน
– กิจกรรมแปรรูป
จุดที่ 2 วิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา ศึกษาดูงาน เรื่อง การแปรรูปผลผลิตจากปลาให้ได้คุณภาพมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด
จุดที่ 3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สวนฟุ้งขจร ศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดที่ 4 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลคลองควาย เรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ (ข้าวกล้องงอก)

เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้แบบองค์รวม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าเกษตร พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s