จัดทำเวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลคลองขวาง

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย นางอุษา 
ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดเวทีประชาคมกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลคลองขวาง พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งพบประเด็นปัญหา ดังนี้ 
1.ขาดองค์ความรู้และการรวมกลุ่ม 
2.แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
3. การตลาด 
4.ขาดสวัสดิการเพื่อการเกษตรกร 
5.ต้นทุนการผลิตสูง รวมถึงการประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกษตรกรเข้าถึงสวัสดิการของรัฐในการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ และได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วย “เรื่องการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา” เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทำแบบสำรวจความสนใจในการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s