เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพในผู้สูงอายุ (ทำพิมเสนน้ำ)

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่เทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการส่งอาชีพในผู้สูงอายุ (ทำพิมเสนน้ำ) หลักสูตรระยะสั้น ของเทศบาลตำบลไทรม้า ซึ่ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า” เป็นกลุ่มเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s