ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในการนำไปปฏิบัติจากการศึกษาดูงาน

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย ติดตามผลการดำเนินงานในการนำไปปฏิบัติ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากการรับฟังคำบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการผลิตภาคการเกษตรของตนเอง รวมทั้งต่อยอดความรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อยอดองค์ความรู้ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากการรับฟังคำบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ :ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความคิดในการพัฒนาให้มีความรู้แบบองค์รวม มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดึงศักยภาพของตนเอง และนำมาปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากการผลิตเชิงเดี่ยว เกิดความมั่นคงในอาชีพ โดยขยายผลในการต่อยอดความรู้ในพื้นที่การเกษตร จำนวน 26 ราย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s