กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี “การทำครีมบำรุงผิวจากฟักข้าว”

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี 20/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี ซึ่งจัดกิจกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำครีมบำรุงผิวจากฟักข้าว” และพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกับกลุ่มและรวบรวมข้อมูล การดำเนินงานของกลุ่ม การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากการแปรรูปฟักข้าว,มะนาว อาทิ เช่น สบู่ฟักข้าว สบู่มะนาว จากการรวบรวมข้อมูล จากประเด็นปัญหาการขาดความรู้ด้านการแปรรูป และการออกแบบฉลากสินค้าติดบรรจุภัณฑ์ให้มีจุดเด่น มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินแนะนำให้ความรู้ ปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าติดบรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กลุ่มพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s