เข้าร่วมเปิดงานมหกรรม “วิถีคนนนท์ ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน”

วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเปิดงานมหกรรม “วิถีคนนท์ ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน” ประจำปี 2562 โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมจัดแสดงสินค้าเกษตรของ “วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร”นำใบบัวบกทอดกรอบ สบู่ใบบัวบก -สบู่รางจืด และสินค้าการเกษตรอีกมากมายเข้าร่วมมหกรรม ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการยกระดับศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนยากจน ให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการจัดจำหน่ายสินค้า ที่เป็นผลผลิตจากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ผลผลิตจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าหนึ่งตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อาหารพื้นถิ่น และสินค้าชุมชนที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอรวม 42 บูท ในระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2562 ณบริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s