ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เรื่อง แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562

การถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตนมแพะครบวงจร วิสาหกิจชุมชนแพะนมบ้านเกาะดอน

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ลงพื้นที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตำบลบางขนุนติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาการแปรรูปกล้วยจากในชุมชนตำบลบางขนุน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากการแปรรูป อาทิ เช่น กล้วยไฮโซ เผือกทอด มันทอด รสธรรมชาติ – เค็ม – หวาน ฯลฯ โดยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด

ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน เลขที่ 82/50 หมู่ที่ 4 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอนในการต้อนรับนิสิต จากคณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมคณาจารย์ ในการศึกษาดูงาน/ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตนมแพะอย่างครบวงจร เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาดูงานและเรียนรู้จากตัวอย่างจริงจากเกษตรกร ทำให้เกิดเรื่องบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการเรียนทางด้านเกษตร และนำความรู้ไปปรับใช้ในอนาคต

ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพตำบลบางแม่นาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นาง 89/847 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ นางสาวณัฐธ์ลิตา ภักดิพงศ์พรสุข หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นาง เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากตะไคร้หอม