ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับ นายประหยัด อ้นสว่าง

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ให้กับ นายประหยัด อ้นสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองและเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมปลูกป่าในพื้นที่อำเภอเมือง/เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและกรมป่าไม้

ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับ นายทองปลิว ศิลา

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ให้กับ นายทองปลิว ศิลา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ดและเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมปลูกป่าในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด/เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและกรมป่าไม้

ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับผู้แทนของนายสอาด เมี้ยนแม้น

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ให้กับผู้แทนของ นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 และเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง/เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและกรมป่าไม้

ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับ นายเกรียงศักดิ์ สุจริต

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ให้กับ นายเกรียงศักดิ์ สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปศุสัตว์และเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมปลูกป่าตามโครงการ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาแผนดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้อำเภอบางใหญ่ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังใหม่)

ร่วมเวทีการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมเวทีการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ได้ออกคำสั่ง คสช.ที่ 26/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกษตรกรที่เป็นหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย หนี้ถูกฟ้องบังคับคดี หนี้ตามคำพิพากษา หนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรกับสถาบันเจ้าหนี้ ณ หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

จัดประชุมโครงการอบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภูกลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมโครงการอบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตร ทั้งด้านชุมชนและพัฒนาคน และเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบางใหญ่ (นายชะโอด หลาบเจริญ) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้นำความรู้ไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสทางการตลาดของธุรกิจสินค้าเกษตรในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอีกด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี