ร่วมโครงการข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกต้นกล้ายางนา

ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

 

 

เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดนนทบุรี

ในวันที่  27  กรกฎาคม  2560  นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  มอบหมายให้นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  นางอุษาภู่กลิ่น  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ว่าที่ร.ต.เอนก  สิงหากุล  หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่าม  พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงหน่วยบริการได้  พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุนชนจากอำเภอต่างๆในจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการเปิดงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์สภาฯเผยแพร่ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน และนำพันธุ์กล้าไม้สนับสนุนให้เกษตรกรยึดปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  วัดสโมสร  ตำบลไทรใหญ่  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันที่  26  กรกฎาคม  2560  นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  มอบหมายให้นายสุทธิชัย  สุทธวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  นางอุษา  ภู่กลิ่น  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ว่าที่ร.ต.เอนก  สิงหากุล  หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม  พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ณ  ท่าน้ำคลองบางไทร  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มเติมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ในวันที่  25  กรกฎาคม  2560  นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  นางสาวรัตนาภรณ์  จุ้ยนวล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  และนางสาวอัณศยา  เชื่องสันเทียะ  เจ้าพนักงานธุรการ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มเติมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บางแม่นาง ประจำปี 2560 ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับตัวแทนนายบุญหลง อาจจิต

ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ให้กับผู้แทน นายบุญหลง อาจจิต สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อยและเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมปลูกป่าในพื้นที่อำเภอไทรน้อย/เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและกรมป่าไม้

ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับ นายสุวิชา จอประยูร

ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ให้กับนายสุวิชา จอประยูร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อยและเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมปลูกป่าในพื้นที่อำเภอไทรน้อย/เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและกรมป่าไม้

ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับ นายสมพร มัณยานนท์

ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ให้กับนายสมพร มัณยานนท์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อยและเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมปลูกป่าในพื้นที่อำเภอไทรน้อย/เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและกรมป่าไม้