เข้าร่วมกิจกรรมไถกลบตอซัง ตำบลบางคูรัด

วันที่ 5 เมษายน 2562 ที่แปลงนาข้าว นางประภา นราแหวว หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 “กิจกรรมไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอวัชพืช” ของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการ

วันที่ 2 – 5 เมษายน 2562 ที่โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ รุ่นที่ 6

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร “กลุ่มบัวหลวงนนท์”

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่กลุ่มบัวหลวงนนท์ เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ของ “กลุ่มบัวหลวงนนท์” ซึ่งมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการหาจุดเด่นของชุมชนผลิตสินค้า อาทิเช่น ทอดมันไหลบัว สบู่เกสรบัว สบู่สมุนไพรต่างๆ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและจะดำเนินการช่วยเหลือและเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อทราบถึงปัญหาของแต่ละจังหวัด ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะทำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

อันตรายที่เกิดจากการใช้ยาในที่ผิด

ยารักษาโรคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีทั้งประโยชน์และโทษตามแต่ละชนิดของยา ถ้าใช้ให้ตรงกับโรคในปริมาณที่เหมาะสมก็จะนำมาซึ่งประโยชน์ แต่หากใช้ไม่ถูกวิธีก็จะเกิดโทษเช่นกัน

ยาบางชนิดเป็นยาอันตรายตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ที่ขายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร ควรบริโภคตามที่ระบุไว้บนฉลากยา หรือตามคำแนะนำของแพทย์ ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีการใช้ยาในทางที่ผิด โดยมักนำยามาเทรวม หรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย จนไม่สามารถคำนวณปริมาณยาเมื่อเข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้เกิดการใช้ยาเกินขนาด ดังเช่น กรณีของเด็กนักเรียนเสพยาโปรโคดิลผสมทรามาดอลเกินขนาด ทำให้เกิดอาการชักเกร็งตกลงในน้ำเกือบเสียชีวิต เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อมีการนำยามาใช้ร่วมกันหรือใช้ในปริมาณมาก จะออกฤทธิ์ให้กดประสาท ชักเกร็ง หัวใจหยุดเต้น หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุด ดังนั้น ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือผู้ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน จึงต้องช่วยกันสอดส่งดูแลบุตรหลานของตน

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม

วันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวฐานิกา สมประจบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนรูปแบบต่างๆของหนังสือราชการและรายงานการประชุม การสรุปเนื้อหา การย่อความ การขยายความ พร้อมทั้งเรียบเรียงความคิดและพัฒนาทักษะให้สามารถเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ