เข้าร่วมเปิดงานมหกรรม “วิถีคนนนท์ ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน”

วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเปิดงานมหกรรม “วิถีคนนท์ ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน” ประจำปี 2562 โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมจัดแสดงสินค้าเกษตรของ “วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร”นำใบบัวบกทอดกรอบ สบู่ใบบัวบก -สบู่รางจืด และสินค้าการเกษตรอีกมากมายเข้าร่วมมหกรรม ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการยกระดับศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนยากจน ให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการจัดจำหน่ายสินค้า ที่เป็นผลผลิตจากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ผลผลิตจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าหนึ่งตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อาหารพื้นถิ่น และสินค้าชุมชนที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอรวม 42 บูท ในระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2562 ณบริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 24 กันยายน 2562

เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ใส่ชีวิต”

วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่สำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล – แม่ชีสามพี่น้อง : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 นายสมนึก ทิมคำ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสมเจตน์ กลัดเล็ก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ใส่ชีวิต” และบรรยายในหัวข้อ “ปลูกต้นไม้ใส่ชีวิต” แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ให้ประเทศชาติมีมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไร้ซึ่งมลพิษ ร่วมกับหนังสือพิมพ์สยามนนท์ และมูลนิธิคนรักษ์แผ่นดินกับอีก 6 องค์กร โดยมี พอ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี และนายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่วัดยอดพระพิมล อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ออกพื้นที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการเกษตรของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเกษตรกรได้ง่ายขึ้น

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 11 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลทุกจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ในการร่วมมือด้านการผลิตเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพ ระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรร่วมวางแผนพัฒนาในพื้นที่และรวมกลุ่มพัฒนาศักยภาพของแต่ละชุมชน