เข้าร่วมประชุมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในวันที่  14  กรกฏาคม  2560  เวลา  13.30 น. นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  นางอุษา  ภู่กลิ่น  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  และนางสาวสุธิดา  สะเลมัน  นักวิชาการเกษตร  ได้เข้าร่วมประชุมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี  เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงหน่วยบริการได้  พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุนชนจากอำเภอต่างๆในจังหวัดนนทบุรี  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดสโมสร  หมู่ที่ 9  ตำบลไทรใหญ่  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมการชี้แจงโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอบางบัวทองเข้าร่วมประชุมการชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1

ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรให้มีความสามารถในเชิงตลาดอาหารปลอดภัยและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมการชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ณ ที่ทำการกำนันตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตาม/แนะนำและวางแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4 ให้สำเร็จตามแผนงาน/วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

 

เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “พัฒนาเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (InnoAgri)”

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล  หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม  และนางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายเกรียงศักดิ์ สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์/ผู้แทนของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “พัฒนาเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (InnoAgri)” โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีนำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอนร่วมจัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างนวัตกรรมทางการเกษตร อาทิ เช่น นมแพะพาสเจอร์ไรส์ สบู่นมแพะ โลชั่นนมแพะ ครีมบำรุงผวหน้า (เดย์ครีม-ไนท์ครีม) เป็นต้น

 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ในวันที่ 1 – 3 กรกฏาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรมที เค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร