ร่วมเวทีการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมเวทีการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ได้ออกคำสั่ง คสช.ที่ 26/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกษตรกรที่เป็นหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย หนี้ถูกฟ้องบังคับคดี หนี้ตามคำพิพากษา หนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรกับสถาบันเจ้าหนี้ ณ หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

จัดประชุมโครงการอบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภูกลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมโครงการอบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตร ทั้งด้านชุมชนและพัฒนาคน และเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบางใหญ่ (นายชะโอด หลาบเจริญ) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้นำความรู้ไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสทางการตลาดของธุรกิจสินค้าเกษตรในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอีกด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่/เตรียมสถานที่จัดโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่/เตรียมสถานที่จัดโครงการอบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม 4.0 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธนาศัย (กศน.) ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.0 น.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน (นายเกรียงศักดิ์ สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประมงจังหวัดนนทบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/หน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับการติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดนเน้นกระบวนการผลิตและช่องทางทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นต่อไป

ประชุมคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2560

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต ประธานคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ พร้อมด้วยสมาชิกคณะทำงานและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา
1.การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะทำงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
2.การจัดทำคำของบประมาณสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2562
3.การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้้งที่ 4/2560
4.ปัญหาและการพัฒนาการเกษตรจังหวัดนนทบุรี
5.การสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินปี 2561
และติดตามผล/แผนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามแผนงานปีงบประมาณ 2560

ลงพื้นที่ประสานงานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้

ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานงานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพันธุ์ไม้ต่อสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและกรมป่าไม้ โดยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จำนวน 21 รายๆละ 60 ต้น เป็นจำนวนพันธุ์ไม้ 1,260 ต้น

ลงพื้นที่ประสานงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ ธกส.

ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานงานต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและจัดทำเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหามาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีภาระหนี้สิน และหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็ง มั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป