ลงพื้นที่เตรียมจัดงานโครงการอบรมความรู้และเพิ่มมูลค่าเกษตรกรรม 4.0

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เตรียมจัดงานโครงการอบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลบางใหญ่ ชั้น 2

ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 “เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ” และร่วมเวทีเสวนา เรื่อง มหัศจรรย์ “ไผ่” พืชเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรของทุกภาคส่วนต่างๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนามในด้านต่างๆ รวมถึงการเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาไผ่ให้เป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในการพัฒนานวัตกรรมอาชีพทางเลือกใหม่ๆและผลักดันการสร้างองค์ความรู้ด้านไผ่ให้เป็นรากฐานการพัฒนา เพื่อสร้างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มั่นคงและยั่งยืน สืบต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมประชุมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในวันที่  14  กรกฏาคม  2560  เวลา  13.30 น. นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  นางอุษา  ภู่กลิ่น  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  และนางสาวสุธิดา  สะเลมัน  นักวิชาการเกษตร  ได้เข้าร่วมประชุมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี  เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงหน่วยบริการได้  พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุนชนจากอำเภอต่างๆในจังหวัดนนทบุรี  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดสโมสร  หมู่ที่ 9  ตำบลไทรใหญ่  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมการชี้แจงโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอบางบัวทองเข้าร่วมประชุมการชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1

ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรให้มีความสามารถในเชิงตลาดอาหารปลอดภัยและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมการชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ณ ที่ทำการกำนันตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตาม/แนะนำและวางแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4 ให้สำเร็จตามแผนงาน/วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี