เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมอำเภอทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมีการบรรยายประสบการณ์การใช้สารสกัดกัญชารักษาโรค กระบวนการและระบบการจัดการจังหวัดต้นแบบการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ และบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร

ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า

วันที่ 30 เมษายน 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า เลขที่ 57/7 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตำบลไทรม้าติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาการแปรรูปสมุนไพรจากในชุมชนตำบลไทรม้า ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากการแปรรูป อาทิ เช่น ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่อง สเปย์ไล่ยุง สเปย์สกัดจากลูกประคบ ยาดมสมุนไพร ฯลฯ โดยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด

ประชุมคณะกรรมการด้านข่าว ครั้งที่ 2/2562 (3)

วันที่ 22-23 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 2/2562 (3) เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการทำนาอินทรีย์ครบวงจรในพื้นที่ภาคใต้ พิจารณาข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ…..และเรื่องอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านข้าวต่อไป

เข้าร่วมประชุมสรุปปัญหาค่าเช่าที่ดินทำกินของเกษตรกร

วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสรุปปัญหาค่าเช่าที่ดินทำกินของเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด และสรุปผลการดำเนินงานการประชุม (การจัดทำรูปเล่ม) กลุ่มภาคกลาง เพื่อเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นาง “สเปรย์ตะไคร้หอม”

วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นาง 89/847 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นางได้มีการแปรรูปตะไคร้หอม ซึ่งเป็นสมุนไพรจากชุมชนเป็น “สเปย์ตะไคร้หอม” สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประสานงานการช่วยเหลือ ปรับปรุงการดำเนินงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี “การทำครีมบำรุงผิวจากฟักข้าว”

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี 20/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี ซึ่งจัดกิจกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำครีมบำรุงผิวจากฟักข้าว” และพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกับกลุ่มและรวบรวมข้อมูล การดำเนินงานของกลุ่ม การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากการแปรรูปฟักข้าว,มะนาว อาทิ เช่น สบู่ฟักข้าว สบู่มะนาว จากการรวบรวมข้อมูล จากประเด็นปัญหาการขาดความรู้ด้านการแปรรูป และการออกแบบฉลากสินค้าติดบรรจุภัณฑ์ให้มีจุดเด่น มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินแนะนำให้ความรู้ ปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าติดบรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กลุ่มพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด