รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

“การลดต้นทุนการผลิตข้าว”สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ช่วงนาทีที่ 24.46

ครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญ ในการป้องกันยาเสพติดได้ เรามาช่วยกันสร้างอนาคตที่ดี ด้วย 12 วิธีเลี้ยงลูกให้ห่างไกลยาเสพติด ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

สภาเกษตรกรฯเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาต่อ ม.แม่โจ้ สมัครตั้งแต่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค.นี้

สภาเกษตรกรฯเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาต่อ ม.แม่โจ้ สมัครตั้งแต่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค.นี้
ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำบุตรหลานทายาทเกษตรกรเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปี ทั้งนี้ เมื่อปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานของเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 111 คน 14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทำการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาด้านการเกษตร ให้คงไว้ซึ่งทายาทเกษตรกรและประเทศเกษตรกรรมต่อไป สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงสานต่อซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เอกสิทธิ์แก่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรให้กับมหาวิทยาลัย เกษตรกรสามารถนำบุตรหลานของท่านที่จบการศึกษา ม.6 , ปวช. เลือกเรียนได้ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเชียงใหม่ แพร่ และชุมพร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 และจะประกาศผลวันที่ 24 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.admissions.mju.ac.th หากเกษตรกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ คุณวรินทร์กมล กฤตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5311 – 2937 หรือ 09 – 9384 – 6627 โทรสาร(fax) 0 – 5311 – 2920 Email : nfc.cmi@ncf.mail.go.th ……………………………………….. 
ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
ภาพ : วัชร มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ปฏิบัติงานของเดือนมกราคม 2562 และแผนงานที่จะดำเนินในเดือนกุมภาพันธ์ และกำหนดกิจกรรมให้สำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2562

เข้าร่วมถ่ายทำ VTR การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการถ่ายทำ VTR การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร “เครื่องทับกล้วย” ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่เข้ามาสนับสนุนเครื่องทับกล้วยให้กับกลุ่มเกษตรกร