ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในการนำไปปฏิบัติจากการศึกษาดูงาน

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย ติดตามผลการดำเนินงานในการนำไปปฏิบัติ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากการรับฟังคำบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการผลิตภาคการเกษตรของตนเอง รวมทั้งต่อยอดความรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อยอดองค์ความรู้ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากการรับฟังคำบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ :ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความคิดในการพัฒนาให้มีความรู้แบบองค์รวม มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดึงศักยภาพของตนเอง และนำมาปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากการผลิตเชิงเดี่ยว เกิดความมั่นคงในอาชีพ โดยขยายผลในการต่อยอดความรู้ในพื้นที่การเกษตร จำนวน 26 ราย

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพในผู้สูงอายุ (ทำพิมเสนน้ำ)

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่เทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการส่งอาชีพในผู้สูงอายุ (ทำพิมเสนน้ำ) หลักสูตรระยะสั้น ของเทศบาลตำบลไทรม้า ซึ่ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า” เป็นกลุ่มเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs

เข้าร่วมกิจกรรมไถกลบตอซัง ตำบลบางคูรัด

วันที่ 5 เมษายน 2562 ที่แปลงนาข้าว นางประภา นราแหวว หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 “กิจกรรมไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอวัชพืช” ของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการ

วันที่ 2 – 5 เมษายน 2562 ที่โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ รุ่นที่ 6

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร “กลุ่มบัวหลวงนนท์”

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่กลุ่มบัวหลวงนนท์ เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ของ “กลุ่มบัวหลวงนนท์” ซึ่งมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการหาจุดเด่นของชุมชนผลิตสินค้า อาทิเช่น ทอดมันไหลบัว สบู่เกสรบัว สบู่สมุนไพรต่างๆ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและจะดำเนินการช่วยเหลือและเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อทราบถึงปัญหาของแต่ละจังหวัด ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะทำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป