รายการคุยกัน 9 โมง (ช่วงคุยกับสภาเกษตรกร)

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รายการคุยกัน 9 โมง (ช่วงคุยกับสภาเกษตรกร) สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลิตภัณฑ์ใบบัวบกทอดกรอบ/สบู่ใบบัวบก/สบู่รางจืด ร่วมสัมภาษณ์การดำเนินงานกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จ ติดตามรับฟังได้นะคะ

ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตราฐานและโดดเด่นของสบู่ใบบัวบก/สบู่รางจืด ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงพื้นที่ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลทวีวัฒนา เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นความต้องการพัฒนา แก้ปัญหาของเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการสรุปรายละเอียดสภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรตำบลทวีวัฒนา ประสบปัญหาต้นทุนการผลิต (การทำนา) สูงและมีความต้องการองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เข้าร่วมงานขับเคลื่อน Thailand 4.0

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่สยาม สแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ : ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร นำสินค้า “ใบบัวบกทอดกรอบ สบู่ใบบัวบก สบู่รางจืด และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบางกร่าง หมู่ที่ 4 นำสินค้า “กระเทียมโทนดอง” เข้าร่วมงานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา/แปรรูปสินค้าจากในชุมชนของจังหวัดนนทบุรีที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

ประชุมคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต ประธานคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน ,นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณา
1.โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อเดินหน้าปฏิบัติงานเพื่อเกษตรกร ตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด
2.การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ของจังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลท่าอิฐ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ 77/14 หมู่ที่ 8 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลการเกษตรเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมของศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลท่าอิฐ