นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่างเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์

วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4 เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะนาวดองและมะนาวแช่อิ่มอบแห้ง โดย ดร.ภัทรา อะหมะดีพรีซะหีด ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และ ดร.ปนิดา บรรจงสินศริ นักวิจัยอาวุโส และทีมนักวิชาการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ได้ร่วมบูรณการกับสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆในกระบวนการผลิตมะนาวดอง/มะนาวแช่อิ่มอบแห้ง ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์ได้รับการแก้ไขปัญหา “การขัดผิวเปลือกมะนาว” หรือกระบวนการผลิตนั่นเอง ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562

เข้าร่วมนำเสนอสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ

วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ตึกสันติไมตรีนอก ทำเนียบรัฐบาล : นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี, เครือข่ายเกษตรกรฯและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมนำเสนอสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ ที่นำเสนอแผนที่นำทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอทอป และกลุ่มการบริหารจัดการน้ำชุมชน ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองพระอุดมที่ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมเครื่องทับกล้วยแผ่น นำมาสาธิตการดำเนินงานกลุ่มให้นายกรัฐมนตรีได้ชิมและให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองพระอุดมดำเนินการแปรรูปกล้วยต่อไป เพื่อชีวิตเกษตรกรได้รับความยั่งยืน

ประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2562 (ปีงบประมาณ 2562) เพื่อรับฟังชี้แจงจากผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1.แนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2562
2.แนวทางความร่วมมือการทำงานกับหน่วยงานต่างๆในปี 2562
3.การบริหารสินทรัพย์ (คุรุภัณฑ์)
4.การกรอกข้อมูลระบบรายงานผลการปฏิบัติงานออนไลน์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 30-31 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในการจัดทำข้อมูลฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของทุกจังหวัด และติดตามการดำเนินงานของศูนย์กระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรประจำภูมิภาค

เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมการเกษตรอิสราเอล

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมการเกษตรอิสราเอล “Israeli Agriculture Roadshow 2019 : Implementing 4.0” ซึ่งมีการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรจากบริษัทอิสราเอล ซึ่งเกษตรกรสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในการทำการเกษตรกรในพื้นที่ได้

กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ “การลดต้นทุนการผลิตข้าว”

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่บ้านนายมนตรี ศรีสม บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การลดต้นทุนการผลิตข้าว” ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ซึ่งกลุ่มไร่นาสวนผสมตำบลทวีวัฒนาเป็นกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปัจจุบันได้มีความต้องการที่จะพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวให้เป็นแนวการปฏิบัติแบบอินทรีย์ สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ในการอบรมถ่ายทอดความรู้ “การลดต้นทุนการผลิตข้าว” และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรให้ได้ทำไปปฏิบัติใช้ในการทำนา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562