ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 , นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนายสมพงษ์ คงมี รองนายก อบต.บางแม่นาง สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางใหญ่ เกษตรอำเภอบางใหญ่ และกำนันตำบลบางแม่นาง ร่วมกันประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร ตามประเด็นปัญหาที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการร้องเรียนด้านการเกษตร เรื่อง การเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลบางแม่นางเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าว ซึ่งในระยะหลังฤดูเก็บเกี่ยวนั้นส่วนที่เหลือจากการเกี่ยวข้าว คือ ฟางข้าว โดยฟางข้าวที่ได้หลังจากปลูกข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดการจัดการที่ดีและเหมาะสม ซึ่งเกษตรกรเลือกใช้วิธีการเผาทำลาย ผล จึงส่งผลให้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม รวมถึงอันตรายจากการเผาที่ส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน นับว่าเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศอย่างมากและเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนจากภาคเกษตรกรรม

อบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร

วันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร”เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

จัดทำเวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลคลองขวาง

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย นางอุษา 
ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดเวทีประชาคมกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลคลองขวาง พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งพบประเด็นปัญหา ดังนี้ 
1.ขาดองค์ความรู้และการรวมกลุ่ม 
2.แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
3. การตลาด 
4.ขาดสวัสดิการเพื่อการเกษตรกร 
5.ต้นทุนการผลิตสูง รวมถึงการประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกษตรกรเข้าถึงสวัสดิการของรัฐในการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ และได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วย “เรื่องการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา” เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทำแบบสำรวจความสนใจในการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค

ลงพื้นที่เตรียมข้อมูลทำคลิปวิดีโอสินค้าเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เตรียมข้อมูลคลิปวีดีโอสินค้าการเกษตรที่มีจุดเด่น ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่มีตำนาน ที่แสดงขั้นตอนการผลิต ที่แสดงความเด่น แปลก แตกต่าง ตามวิถีวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงนำ “กล้วยอบแผ่น” ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดมเพื่อใช้ในโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร”

ลงพื้นที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตำบลบางขนุน เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากการแปรรูป อาทิ เช่น กล้วยไฮโซ เผือกทอด มันทอด รสธรรมชาติ – เค็ม – หวาน โดยจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด

ลงพื้นที่ตำบลละหาร สนับสนุนกลุ่มแปรรูปปลาดุกชุมชนแสงประทีป

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลละหาร หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นความต้องการพัฒนา แก้ปัญหาของเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจากลงพื้นที่เกษตรกรประสบปัญหาด้านราคาตกต่ำของปลาดุก และมีความต้องการที่จะรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปปลาดุกชุมชนแสงประทีป เพื่อให้มีการประกันราคารับซื้อปลาดุกของสมาชิกภายในกลุ่ม/ชุมชน เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในชุมชน โดยแปรรูปปลาดุกเป็น “ ปลาดุกตากแห้ง , ปลาดุกแดดเดียว, ปลาดุกเส้น , ปลาส้มปลาดุก” สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจะดำเนินการประสานงานขอสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จากพลังงานจังหวัดนนทบุรี และประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของกลุ่มแปรรูปปลาดุกชุมชนแสงประทีปต่อไป

ลงพื้นที่ตำบลไทรม้าเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า เลขที่ 57/7 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตำบลไทรม้าเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาการแปรรูปสมุนไพรจากในชุมชนตำบลไทรม้า ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากการแปรรูป อาทิ เช่น ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่อง สเปย์ไล่ยุง สเปย์สกัดจากลูกประคบ ยาดมสมุนไพร ฯลฯ โดยจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด