ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนางพูนสุข สีตะมะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นายสนั่น โตเสือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.นนทบุรีและ สกจ.นนทบุรี ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่เยี่ยมเยือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการข้าวปลอดภัยของ อบจ.นนทบุรี (เกษตรกรรายละ 5 ไร่) เพื่อหารือและหาแนวทางการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนาข้าว,เมล็ดพันธุ์ไม่งอก,การรวมกลุ่มในการทำนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีกระทบต่อการประกอบอาชีพการทำนาข้าวของเกษตรกร

โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนนทบุรี

วันที่  30  พฤษภาคม  2560  เวลา  09.00  น.  นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์  จุ้ยนวล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดนนทบุรี  นางพัฒนา  ศรีทร  ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ  สำนักพัฒนาประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์  และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา  นักข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพัธ์  ได้มีการสาธิตการทำโยเกริตสมู๊ตตี้จากนมแพะ  สบู่นมแพะ  และนมแพะพลาสเจอร์ไรส์จากกลุ่มวิสาหกกิจชุมชนแพะนมบ้านเกาะดอน

 

ประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายชะโอด หลาบเจริญ ประธานกลุ่มข้าวคุณภาพดีปลอดสารพิษ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนางพูนสุข สีตะมะดล            ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นายสนั่น โตเสือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9 เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหา/แนวทางการแก้ไข หรือการป้องกันปัญหาที่เร่งด่วนที่มีกระทบต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร และช่องทางการตลาดของข้าวอินทรีย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.คลองพระอุดม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560   เวลา  09.00  น.  ณ ห้องประชุมวัดสะพานสูง ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ได้มีนายชานนท์  ดีหมี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงระบบการตลาดสินค้าเกษตรโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่า เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มมุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม  และพร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์  จุ้ยนวล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 3/2560

วันที่  24  พฤษภาคม  2560  ได้มีการประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง  ครั้งที่  3/2560  ณ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  โดยมีคณะทำงานปศุสัตว์และประมง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  กลุ่มยุวเกษตรกร  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  และพนักงานสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เพื่อร่วมพิจารณากระบวนการและมาตรฐานการการรับซื้อน้ำนมดิบขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) , เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเกี่ยวกับปศุสตว์  และกระบวนการผลิตและจัดการฟาร์มที่ดี  ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต  และศึกษาดูงานด้านการผลิตมะม่วงส่งออกบ้านพระพุทธบาทน้อยของกลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 4

วันที่  23-24  พฤษภาคม  2560  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  และเครือยข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ  รุ่นที่  4  ณ  ห้องแกรด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อาคารอิมแพ็ค  ฟอรั่ม  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  เพื่อสร้างกลไกภาคประชาชนในบริบทของเกษตรกรทั่วประเทศให้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ  ความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ระหว่าง  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กับ  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และการมอบนโยบาย โดย  นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม/ผอ.ศอ.ปส.

 

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่  19  พฤษภาคม  2560  ได้มีการจัดงานโครงการ  “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ณ  วัดตึก  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีท่านปลัดจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการเปิดงาน  และได้มีนายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมงานโดยมีการนำเอกสารประชาสัมพันธ์สภาฯและนำกิ่งพันธุ์มะนาวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้ทำเศรษฐกิจพอเพียง  ลดต้นทุนการผลิต  สามารถพึ่งตนเองได้