เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 5/2560

ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 – 3 ตุลาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 5/2560 ณ จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2560 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมชี้แจงและเร่งรัดการปฏิบัติงานกลั่นกรอง ตรวจสอบ และยืนยันหนี้สินเกษตรกรและการเจรจาหนี้สิน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงและเร่งรัดการปฏิบัติงานกลั่นกรอง ตรวจสอบ และยืนยันหนี้สินเกษตรกรและการเจรจาหนี้สินกับสถาบันเจ้าหนี้ของเกษตรกรผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (web conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการเจรจาหนี้สินกับสถาบันเจ้าหนี้ของเกษตรกรแก่คณะกรรมการประสานการแก้ไขหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่อำเภอบางบัวทอง เพื่อประสานข้อมูลรายเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอบางบัวทอง (นายเกรียงศักดิ์ สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี) เพื่อประสานข้อมูลบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาเกษตรดีเด่น ปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานคัดเลือกฯระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

ลงพื้นที่อำเภอไทรน้อยร่วมการถ่ายทอดความรู้ของ นายบัญชา ม่วงขาว เกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบของจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอไทรน้อยร่วมการถ่ายทอดความรู้ของ นายบัญชา ม่วงขาว เกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบของจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายมนตรี ศรีสม เกษตรกรต้นแบบเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เข้ามาศึกษาแนวทางการลดต้นทุนและการทำการเกษตรแบบปลอดภัย (ใช้สารอินทรีย์) ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมผสมผสาน (ทำนาข้าว ทำสวนไม้ผลผสมผสาน) แบบเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ ในปัจจุบันกำลังดำเนินการปลูกทุเรียนนนท์ในพื้นที่สวนของตนเอง และเป็นผู้นำชุมชน (ส.อบต.ทวีวัฒนา) และยังเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะต่อยอด/ประสานให้เกษตรกรที่สนใจ นักศึกษา นักเรียน ฯลฯ เข้ามาดูงานหรือการถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไป

 

ลงพื้นที่ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ภาคการเกษตร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ภาคการเกษตร (การขยายพันธุ์กิ่งมะนาวแบบควบแน่น การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ) ในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี