เข้าร่วมประชุมสัมมนา “แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (ผู้แทนด้านข้าว) ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา “แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน” เพื่อระดมความคิดเห็นจากเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน

ร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วงแรดมะพร้าวเข้าเจาะทำลายต้นมะพร้าวในพื้นที่อำเภอบางใหญ่

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วงแรดมะพร้าวเข้าเจาะทำลายต้นมะพร้าวในพื้นที่อำเภอบางใหญ่และคำแนะนำแนวทางการป้องกัน/กำจัด พร้อมทั้งได้รับมอบตัวอย่าง”หัวเชื้อราเมตตาไรเซี่ยม” และการเลี้ยงเชื้อก่อนนำไปใช้ประโยชน์ จากนายวิสิฐศักดิ์ ว่องประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้เป็นตัวแทนภาคเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ส่งหนังสือส่งข้อมูลปัญหาและขอความอนุเคราะห์ปรึกษาแนวทางการแก้ไขไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และได้รับการสนับสนุนอย่างรวดเร็ว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 20.30 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และเค ยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัตินำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติและสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง

เข้าร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2560

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี (ชั้น 4) นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2560

เข้าร่วมโครงการ “เวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดการข้าวอย่างเป็นระบบ”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมโครงการ “เวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดการข้าวอย่างเป็นระบบ” เพื่อเรียนรู้สถานการณ์การจัดการด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป และการส่งออกข้าวไทย และระดมความคิดเห็นและรับฟังแนวทางการจัดการข้าวอย่างเป็นระบบ

ประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีประจำเดือนกันยายน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีประจำเดือนกันยายน 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการต่างๆที่ได้รับผิดชอบและหารือการรวบรวมเอกสารประกอบตัวชี้วัดของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2560

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  นายสอาด  เมี้ยนแม้น  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1  นายสืบพงษ์  จิตวิมลนิมิต  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2  พร้อมด้วยนายสุทธิชชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆของสภาเกษตรกรฯ  รวมทั้งได้มีหน่วยงานจาก สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี